خب پس تو میخوای یه مافیای ژاپنی باشی

دوس داری مافیای کدوم کشور بودی؟