بازیابی حساب
من حسابم رو از دست دادم
چیکار کنم؟
بازی خوبیه
آره راست میگی
والا به خدا
قبل
بعدی

حساب کاربری

مشکلات مربوط به حساب بازی

اگه بازی رو پاک کنم و دوباره نصب کنم باید از اول شروع کنم؟

آیا میتونم حساب کاربریم رو برگردونم؟

چطوری اکانتم رو انتقال بدم به گوشی جدید ؟

پیام: این حساب به ایمیل دیگری متصل شده

آیا امکان تغییر ایمیل وجود داره؟

خطای اتصال دریافت می‌کنم

بازیم پاک شده و بعد از نصب دوباره از مرحله 1 اومده؛ ایمیل هم ثبت نکردم. راهی برای بازیابی هست؟

حساب کاربری

مشکلات مربوط به حساب بازی

اگه بازی رو پاک کنم و دوباره نصب کنم باید از اول شروع کنم؟

آیا میتونم حساب کاربریم رو برگردونم؟

چطوری اکانتم رو انتقال بدم به گوشی جدید ؟

پیام: این حساب به ایمیل دیگری متصل شده

آیا امکان تغییر ایمیل وجود داره؟

خطای اتصال دریافت می‌کنم

بازیم پاک شده و بعد از نصب دوباره از مرحله 1 اومده؛ ایمیل هم ثبت نکردم. راهی برای بازیابی هست؟

حساب کاربری

مشکلات مربوط به حساب بازی

اگه بازی رو پاک کنم و دوباره نصب کنم باید از اول شروع کنم؟

آیا میتونم حساب کاربریم رو برگردونم؟

چطوری اکانتم رو انتقال بدم به گوشی جدید ؟

پیام: این حساب به ایمیل دیگری متصل شده

آیا امکان تغییر ایمیل وجود داره؟

خطای اتصال دریافت می‌کنم

بازیم پاک شده و بعد از نصب دوباره از مرحله 1 اومده؛ ایمیل هم ثبت نکردم. راهی برای بازیابی هست؟

حساب کاربری

مشکلات مربوط به حساب بازی

اگه بازی رو پاک کنم و دوباره نصب کنم باید از اول شروع کنم؟

آیا میتونم حساب کاربریم رو برگردونم؟

چطوری اکانتم رو انتقال بدم به گوشی جدید ؟

پیام: این حساب به ایمیل دیگری متصل شده

آیا امکان تغییر ایمیل وجود داره؟

خطای اتصال دریافت می‌کنم

بازیم پاک شده و بعد از نصب دوباره از مرحله 1 اومده؛ ایمیل هم ثبت نکردم. راهی برای بازیابی هست؟

از حساب خود محافظت کنید

مراحل خود را ذخیره کنید.