استودیو بازی‌سازی پاییزان

جایی که

جوایز و افتخارات استودیو پاییزان

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

داستان پاییزان؛ از آغاز تا به حال

تابستان 1396 شروع با پسرخوانده
تابستان 1399 انتشار باغ نگار
تابستان 1400 پسرخوانده 200 هزارتایی شد
تابستان 1396 شروع با پسرخوانده
تابستان 1399 انتشار باغ نگار
تابستان 1400 پسرخوانده 200 هزارتایی شد

اعضای تیم

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی
سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی