استودیو بازی‌سازی پاییزان

جایی که بازی می‌کنیم بازی ‌می‌سازیم تفریح می‌کنیم صفا می‌کنیم کنار همیم خونه دوم ماست عشق می‌کنیم

جوایز و افتخارات استودیو پاییزان

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

بازی پسرخوانده

بهترین بازی از دیدگاه هنری در دومین جشنواره بین‌المللی IMGA خاورمیانه

داستان پاییزان؛ از آغاز تا به حال

اعضای تیم

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی